Privacybeleid
(verkorte versie)
Pauls Poffertjes bewaart uw gegevens niet, tenzij u een overeenkomst met Pauls Poffertjes aangaat.

In dat geval worden uw gegevens gebruikt ten behoeve van de overeengekomen opdracht. Als de opdracht en de betaling hiervan volbracht zijn, worden uw gegevens in principe weer verwijderd, tenzij u aangeeft in de toekomst opnieuw gebruik te willen maken van onze diensten, en zelf aangeeft hiertegen geen bezwaar te hebben.

De door u aangeleverde gegevens voor een vrijblijvende offerte worden standaard verwijderd, indien deze offerte niet tot een overeenkomst leidt.

Pauls Poffertjes plaats alleen cookies om zelf makkelijker vindbaar te zijn op Google.

Pauls Poffertjes, gevestigd aan de Benedendorpsweg 156 te Oosterbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:/www.paulspoffertjes.nl
Benedendorpsweg 156
6962WP Oosterbeek
Nederland

P.A.M. Vos de Wael is de Functionaris Gegevensbescherming van Pauls Poffertjes.
Hij is te bereiken via info@paulspoffertjes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pauls Poffertjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voornaam en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paulspoffertjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pauls Poffertjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw belang
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Pauls Poffertjes bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Pauls Poffertjes bewaart uw gegevens niet tenzij u een overeenkomst met Pauls Poffertjes aangaat.
In dat geval worden uw gegevens gebruikt ten behoeve van de overeengekomen opdracht.
Als de opdracht en de betaling hiervan volbracht zijn, worden uw gegevens in principe weer verwijderd, tenzij u aangeeft in de toekomst opnieuw gebruik te willen maken van onze diensten, en zelf aangeeft hiertegen geen bezwaar te hebben.
De door u aangeleverde gegevens voor een vrijblijvende offerte worden standaard verwijderd, indien deze offerte niet tot een overeenkomst leidt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pauls Poffertjes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pauls Poffertjes gebruikt alleen cookies (of vergelijkbare technieken) om zelf makkelijker vindbaar te zijn op Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pauls Poffertjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paulspoffertjes.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek om mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoort, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pauls Poffertjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pauls Poffertjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@paulspoffertjes.nl

Alle foto's die gebruikt zijn op de site zijn beschermd door het auteursrecht. Kopiëren mag niet zonder toestemming. Copyright Paul Vos de Wael